I en tidigare artikel gick vi igenom de tre vanligaste juridiska missarna som e-handlare gör. I den här artikeln ska vi svara på frågan om du som e-handlare i dina villkor kan friskriva dig från prisfel. Som vi gick igenom i vår tidigare artikel är det enklaste att se till att du kan upptäcka prisfel innan ett bindande avtal ens har uppstått. Det är en möjlighet du bör undersöka närmare.

En halv minuts lektion i avtalsrätt

Innan vi går in på frågan om friskrivningsklausuler måste vi börja med att titta på vad lagen säger om felskrivningar i allmänhet.

Av 32 § avtalslagen följer att den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å hans sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget.

På icke-juridiska betyder detta att ett köp som gjorts till ett pris som är felaktigt inte är bindande om köparen insåg eller borde ha insett att priset var felaktigt. Skolexemplet är någon som köper en dator för 899 kr istället för 8 990 kr.

Ett köp som gjorts till ett pris som är felaktigt är inte bindande om köparen insåg eller borde ha insett att priset var felaktigt.

Låt oss utgå från att du har haft en reaperiod med nedsatta priser. På grund av ett tekniskt fel har varor från fel säsong prissänkts. Prissänkningarna är i sig inte anmärkningsvärt stora, så avtalslagens regler om felskrivning hjälper dig inte. Flera beställningar har gjorts som du har bekräftat så att ni ingått ett bindande avtal. Du har dock friskrivit dig från prisfel eller andra skrivfel i dina köpvillkor. Vad gäller?

Vad säger Allmänna reklamationsnämnden (ARN)?

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har i ett antal ärenden prövat frågan om företags friskrivningar från pris- eller skrivfel.

Ett ärende gällde en mobiltelefon som felaktigt hade sålts till halva priset. Företaget hade reserverat sig mot feltryck. Nämnden ansåg att köparen inte borde ha förstått att priset var felaktigt. Avtalet var därmed bindande. Nämnden uttalade att en generell friskrivning inte kunde leda till ansvarsfrihet för företaget, bland annat eftersom företaget hade godtagit beställningen utan att några reservationer hade framförts vid det tillfället. Friskrivningen hjälpte alltså inte företaget.

Ett annat ärende gällde en synthesizer som hade sålts till nästan 70 procents rabatt. Företaget hade uppgett att köparen förmodligen inte förstod att priset var felaktigt. Även andra varor hade varit kraftigt prissänkta vid beställningstillfället. Nämnden ansåg därför att köparen inte borde ha insett att priset var felaktigt. Företaget hade i sina villkor förbehållit sig rätten att avbryta köp där ett felaktigt pris hade uppstått på grund av ett skriv- eller systemfel. Nämnden konstaterade att det inte finns någon rätt för ett företag att på ett generellt plan friskriva sig från eventuella felaktigheter. Friskrivningen hjälpte alltså inte företaget att undgå att bli bundet vid köpet.

Det finns inte någon rätt för ett företag att på ett generellt plan friskriva sig från eventuella felaktigheter.

Ett tredje ärende gällde en kamera som felaktigt sålts för 5 300 kr istället för 8 300 kr.  Företaget hade i sina villkor ett förbehåll för felaktigheter. Nämnden konstaterade att köparen inte borde ha insett att priset var felaktigt eftersom prisnivån på kameror vid tillfället varierade kraftigt och slog fast att företaget inte hade någon rätt att ändra priset efter det att ordern hade bekräftats. Inte heller i detta fall hjälpte friskrivningen företaget att undgå bundenhet.

Det sista ärendet i vår genomgång gällde en språkresa som felaktigt hade kostat ca 12 000 kr istället för drygt 21 000 kr. Företaget hade bland annat reserverat sig för tryckfel. Nämnden ansåg att priset inte hade varit så lågt att köparen enbart på grund av det borde ha insett att priset var felaktigt, och eftersom det inte fanns några andra omständigheter som talade för att priset hade varit felaktigt ansåg nämnden att avtalet var bindande. Nämnden menade vidare att omständigheten att ett företag reserverat sig för tryckfel inte kunde få någon självständig betydelse efter det att ett avtal hade ingåtts. En friskrivningsklausul kunde endast inverka på bedömningen av eventuella anbud och liknande från företagets sida innan avtal har ingåtts. Inte heller i detta fall hjälpte friskrivningen.

Att ett företag reserverat sig för tryckfel hade ingen självständig betydelse efter det att ett avtal hade ingåtts.

Så vad gäller egentligen?

Av ärendena från Allmänna reklamationsnämnden kan vi konstatera att generella friskrivningar inte är mycket värda när ett avtal om köp väl har ingåtts. Även om det inte “kostar” något att ha med sådana friskrivningsklausuler i sina villkor är de alltså rent juridiskt inte värda särskilt mycket.

Generella friskrivningar inte är mycket värda när ett avtal om köp väl har ingåtts.

Det nämnden berörde i det sista ärendet är däremot en viktigare aspekt. Det är mer värt att tydligt avtala i sina köpvillkor hur och när ett bindande köp görs. Genom att se till att du som företagare kontrollerar när avtalet blir bindande kan du undvika att bli bunden av felaktiga priser.

Kontakta gärna mig på oscar@boncomlaw.se om du behöver professionell rådgivning inom e-handelsjuridik. Vi på Boncom Law AB kan hjälpa dig med att rätta till de tre vanligaste missarna och mycket mer! 🙂