LinkedIn släppte nu i januari sin årliga globala trendrapport som avslöjar intressant data om personaltrenderna för 2019.

Rapporten är av internationell karaktär där 5000 personer i 35 länder har studerats gällande beteende på Linkedin, samtal med experter som intervjuer med personalintensiva bolag. Sverige är ett litet land med starka influenser från den internationella marknaden, inte minst när det gäller e-handel, så är jag övertygad om att denna rapport är högst relevant även för Sverige.

Framtida förväntningar

Idag förväntas det mer om dig som personalansvarig. Du förväntas vara mer transparant, ta ett större ansvar och skapa ett större förtroende. Samtidigt önskar de som har anställda mer av sin personal. Det som efterfrågas är framförallt en förmåga att tänka kreativt, att de kan samarbeta effektivt och att de har lätt att anpassa sig till förändring.

Vad krävs av framtida talanger

När chefer fick frågor om framtida trender om vad som var viktigt vid rekrytering så var det dessa 4 trender som stack ut:

  • Mjuka kunskaper (soft skills)
  • Flexibilitet (Work flexibility)
  • Anti-mobbing (Anti-harassment)
  • Transparanta lönevillkor (Pay transparency)

Mjuka kunskaper
I en tid då allt mer blir automatiserat och datorer ersätter en hel del arbetsuppgifter så är det inte konstigt att det mjuka tar utrymme. Detta är en punkt där maskiner fortfarande inte kan konkurrera. Hela 80% procent av de tillfrågade bedömde detta som allt viktigare vid framtida rekryteringar. En mjuk kunskap är kreativitet, anpassningsförmåga och förmåga att samarbeta. Detta är kunskaper för företag vill ha, men ofta är svåra att hitta.

Flexibilitet
Idag är företag nästan per automatik internationella. Har du en e-handel är steget ut för att sälja på en internationell marknad väldigt litet jämfört med förr. Detta ställer också allt högre krav på flexibilitet ute på arbetsplatserna. Folk förväntas vara tillgängliga på ett annat sätt och tidsskillnaderna gör att det inte är konstigt att man kanske behöver delta i en videopresentation efter kvällens middag. Dessa krav på tillgänglighet för arbetets skull gör att även arbetstagare ställer motkrav i form av frihet att arbeta var och när de vill (inom rimliga gränser). Arbetsflexibilitet efterfrågas allt mer när folk väljer arbetsplats. Denna trend är absolut starkast här i norra Europa.

Anti-mobbing
Ingen har väl missat det utrymme anti-mobbing och sexuella trakasserier fått de senaste året. Många företag har haft policys för detta, men det har ofta stannat där. Dagens trend lyfter det till att det ska arbetas bort genom att anti-tanken ska vara en naturlig del av företagskulturen och respekten på en arbetsplats.  En del av förändringen är att man nu på arbetsplatser lyfter fram en rakare och tydligare kommunikation. Det får aldrig vara fel att uttrycka att man känner sig illa till mods. Andra saker är att beteende diskuteras mer öppet, det skämtas mindre på bekostnad av andra och det råder en större öppenhet till att lyssna på andra.

Transparanta lönevillkor
Målet i sig är inte transparens, men transparens tvingar fram en förändring. Många gånger är lön något som mellan anställda, och från företagets sida, är konfidentiellt. Osäkerheten kring lön gör dock ofta att många känner sig underbetalda, utan att de kanske är det. En mer öppen lönesättning och kommunikation kring lönevillkor kan även hjälpa till att sudda ut skillnader i lön mellan kön, ras och andra andra demografiska faktorer. Följden av detta blir större förtroende och tillit. För arbetsgivare är den största rädslan för detta att det skapar lönekonflikter samt att det begränsar förhandlingsutrymmet. Många anställa känner samtidigt att det skulle göra det rättvisare och mer lätthanterligt.

Trenderna inom svensk e-handel

För att få ett svenskt e-handelsperspektiv lyfte jag dessa trender med Sanny Malmberg som är rekryteringsansvarig på E-commerce recruit.

”En del av trenderna är väldigt tydliga även i Sverige. Framför allt den första om mjuka kunskaper. Allt fler företag vill ha anställda som är självgående och kreativa. Skapande blir allt viktigare. Flexibilitet är också något vi ser allt mer av. Många kandidater frågar redan under förstaintervjun om flexibilitet kring arbetsplats och arbetstider. Jag skulle tro att detta är något som företag måste anpassa sig till och bli allt mer öppna till att åtta till fem inte är för alla”, säger Sanny Malmberg.

Källa: Global Talent Trends 2019 report