Börsnotering eller listning: Så tjänar din e-handel på att noteras

En börsnotering eller listning kan vara steget som tar din e-handel till nästa nivå. Att börsnotera företag kan innebära en lång rad fördelar. Men hur går processen till? Läs vidare för att ta reda på hur du kan lyfta din e-handel ytterligare.

Har du funderat på att börsnotera ditt företag? Kanske driver du en e-handel som vuxit sig större och större med åren, och letar nu efter nästa steg i utvecklingen. En börsnotering kan låta som ett enormt steg, och det är det också. Men det kan också vara värt mödan det innebär, då noteringen har flertalet positiva effekter på ditt företag.

Det ställs höga krav på bolag som ska noteras på Nasdaq eller annan börs, krav som endast ett fåtal aktörer kan leva upp till. För dig som driver en e-handel kan en listning i somliga fall vara ett bättre alternativ.

Vi på I Am Growth verkar som rådgivare vid börsnoteringar, och har stor kunskap inom ämnet. Nedan kan du läsa allt du om noteringar och listningar, vilket alternativ som passar när och hur dessa kan gynna din e-handel.

Vad är en börsnotering?

Börsnotering kallas den process när ett bolag ska noteras på en börs. Genom att börsnotera ett bolag går det från att vara privat till att bli ett publikt sådant. Därmed tillåts allmänheten att köpa aktier i bolaget.

I Sverige finns två börser där bolag kan noteras. Det handlar om OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity. För att noteras på någon av dessa krävs att bolaget uppfyller strikta, högt ställda krav.

Hur gör man för att börsnotera företag?

Om ni vill noteras på Nasdaq, eller annan börs, krävs att ni genomgår en omfattande process, för att leva upp till kraven. Några av de viktigaste kraven beskrivs nedan.

 • Styrelsens och ledningens erfarenhet: Det krävs att bolagets styrelse och ledning har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att börsnotera ett bolag och driva det, med alla krav och utmaningar som det innebär.
 • Rapportering: Bolaget måste lämna rapporter regelbundet, såsom kvartals-, halvårs- och årsredovisning. Redovisningarna ska finnas tillgängliga för allmänheten och måste innehålla resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse och liknande.
 • Bolagets rutiner: För att kunna noteras måste bolaget upprätta särskilda rutiner. Bland annat krävs en informationspolicy, som säkerställer att all information som presenteras för marknaden är sanningsenlig.
 • Prospekt: Inför noteringen måste ett prospekt upprättas, för att investerare enkelt ska få tillgång till information om bolaget. Prospektet måste bland annat innehålla information om bolagets historik, affärsidé, risker och ekonomi. Detta är ofta en av de mer krävande delarna av en notering.

För att möjliggöra själva noteringen kan bolaget därtill behöva genomföra en nyemission, vilket innebär att ni emitterar nya aktier i företaget. Detta för att göra aktier tillgängliga för allmänheten.

Fördelar med att börsnotera bolag

Att börsnotera bolag är, som beskrivs ovan, en krävande uppgift. Men det finns flera anledningar till att genomgå en börsnotering. Nedan hittar du några av de största fördelarna.

 • Kvalitetsstämpel på bolaget: Att ett bolag kan uppfylla de höga krav som en notering innebär gör att dess status bland allmänheten blir högre.
 • Ökad möjlighet till kapitalanskaffning: Ett noterat bolag kan enklare genomföra emissioner, och enklare locka till sig investerare, vilket kan vara en viktig faktor för tillväxt.
 • Underlättad aktiehandel: Det blir betydligt enklare att handla med aktier i ett noterat företag, något som möjliggör för nya investerare att ta steget in i bolaget.
 • Ägarspridning: Den underlättade aktiehandeln innebär också att det också enklare att sprida ägandet i bolaget.
 • Varumärkeskännedom: Bolag på börsen verkar inför en stor publik, vilket gör att varumärket får sig en rejäl ”boost”.

Potentiella nackdelar

Finns det några nackdelar med att börsnotera företag? Den egentligen enda nackdelen är den stora kostnaden som noteringen medför. Att uppfylla alla krav kan innebära betydande utgifter. Det är inte ovanligt att den slutgiltiga kostnaden uppgår till en miljon kronor.

Det kan dessutom kosta mycket att lägga ner tid på att uppfylla kraven. Inte sällan kan processen ta allt från ett halvår till ett år att genomföra. Detta samtidigt som verksamheten ska drivas parallellt.

Man bör dock komma ihåg att man lägger ner dessa kostnader av en anledning. Efter att noteringen är genomförd finns ökade möjligheter att ta in nytt kapital, vilket gör att det hela kan bli mycket lönsamt i slutändan.

Börsnotering eller listning?

Att uppfylla kraven som ställs vid en börsnotering är en direkt omöjlighet för många e-handlar, särskilt för mindre startups och bolag som befinner sig i ett tidigt skede. I dessa fall kan en listning passa bättre, eller till och med vara det enda möjliga alternativet.

Utöver de två reglerade börserna i Sverige finns nämligen ett flertal marknadsplatser på vilka bolag kan listas. Dessa kallas ofta MTF och inkluderar:

 • First North
 • NGM Nordic MTF (Nordic MTF)
 • Spotlight

Därtill finns alternativa plattformar, såsom Alternativa Aktiemarknaden (Pepins), där det är möjligt att handla med aktier. Dessa plattformar är mindre än börserna, vilket innebär att man exponeras mot en mindre publik och därmed riskerar färre investeringar i bolaget.

Då kan en listning vara ett bättre alternativ

Om din e-handel inte besitter tillräckliga medel eller resurser för att genomföra en notering på Nasdaq kan en listning vara ett bra alternativ. Kraven som ställs på bolag som vill listas på en MTF är nämligen betydligt lägre, vilket innebär en mindre omfattande och kostsam process.

De exakta kraven skiljer sig åt mellan de olika marknadsplatserna. I regel krävs dock att det finns en tillräckligt stor efterfrågan på bolagets aktier, för att prissättningen ska fungera. Det finns också krav på ägarspridning. Det måste finnas ett visst antal aktieägare och en viss andel måste ägas av allmänheten.

Att lista sitt bolag på en MTF kan vara ett bra första steg mot att senare ta klivet in på börsen. Listningen kan vara ett sätt att förbereda bolaget inför den mer omfattande processen som en notering innebär.

Ta hjälp av en rådgivare

Oavsett om ni väljer att börsnotera ert företag eller att genomföra en listning, kommer ni behöva arbeta hårt för att förbereda bolaget. För att se till att alla steg går till på korrekt sätt är det en fördel att anlita en expert i form av en rådgivare. På så sätt kan ni se till att resultatet blir så lyckat som möjligt, och att ni således får avkastning på den tid, kostnad och energi ni lägger ner i processen.