investor relations

Investor Relations (IR) för e-handel – Nyckeln till hållbart företagande

De allra flesta e-handlar har som mål att skapa hållbar tillväxt och kapitalanskaffning, så att företaget kan fortsätta växa. En strategi som är väsentlig för detta är Investor Relations, eller investerarrelationer. Detta är en strategi som är extra viktig för e-handlar, där konstant kommunikation spelar en ännu större roll än traditionella företag.

Vad är Investor Relations (IR)?

För att företag ska kunna få en bra start, eller fortsätta sin tillväxt, så letar de efter investerare. Utan investerare skulle få företag få möjlighet att utveckla och utrusta sina bolag med de kostnader som krävs. Investerare spelar alltså en viktig roll i företagets utveckling, och Investor Relations (IR) hänvisar därmed till strategier för att underhålla relationer med företagets investerare för att skapa långsiktiga bidraganden.

Investor Relations inkluderar bland annat relationer med aktieägare och kapitalmarknaden, optimering av finansiell kommunikation, stärkt marknadsföring och effektivisering av kapitalanskaffning. Genom att ha ett så pass holistiskt perspektiv kan IR utgöra en del av det stora pusslet för att bygga och underhålla företagets varumärke.

Varför är Investor Relations viktigt?

Det finns många anledningar till varför det är viktigt att utveckla och implementera ett starkt arbete med Investor Relations i sitt företag. I första hand handlar det naturligtvis om att bygga en bro mellan företaget och dess investerare. Genom att skapa hållbara investerarrelationer via tydlig kommunikation och gemensamt visionsskapande kan man även bygga en hållbar företagsutveckling. Detta då det bygger trovärdighet hos företaget, vilket kan locka nya och/eller se till att investerare stannar och fortsätter hjälpa bolaget framåt.

Men det är inte bara den direkta relationen till investerarna som är argumentet för effektiv IR. Arbetet kräver som sagt tydlig kommunikation om företagets finansiella prestanda, strategier och affärsutsikter, vilket bygger trovärdighet och förtroende. Detta kommer även märkas utanför de nuvarande investerarrelationerna, och kan till och med höja företagets värde på aktiemarknaden, då välinformerade investerare ofta gör större finansiella beslut.

Slutligen kan en effektiv IR-process även vara avgörande om företaget skulle hamna i kristider. Genom att redan ha byggt förtroende med investerarna och en transparent kommunikation kan man snabbt kommunicera med investerare och andra intressenter för att klargöra sin ställning, planera för framtiden och skapa en känsla av stabilitet. Detta kan i sin tur mildra potentiella negativa effekter på företagets värdering.

Vill du göra en värdering av ditt företag för att kunna utveckla dina investerarrelationer? I Am Growth kan hjälpa dig med din företagsvärdering, så väl som företagsförvärvningar.

Rätt kommunikation leder till rätt strategi

Kort sagt kan man säga att effektiv och transparent kommunikation är kärnan av varje IR-strategi. Att skapa en företagsstruktur som tillåter regelbunden och transparent kommunikation låter såväl personer inom företaget som personer utanför (så som investerare och intressenter) att bygga förtroende och höja aktievärdet av företaget.

Vad är det då som man ska kommunicera? I huvudsak handlar det om företagets finansiella hälsa, så som finansieringsplaner som nyemissioner, kvartalsrapporter, årsredovisningar, med mera. Men effektiv kommunikation kan även gå djupare och presentera företagets processer för att nå sina visioner och hur det bygger sin hållbarhet och innovationskraft.

För att kunna skapa en effektiv kommunikationskanal krävs det dock förarbete. Man behöver lära känna sina investerare för att kunna veta vilken typ av information och storytelling som är mest effektiv för att bygga långvarande relationer med potential till framtida kapitalanskaffningar. Detta kan till exempel variera beroende på om majoriteten av investerarna är nya eller etablerade, samt vilket stadie själva företaget är i.

Sociala mediers roll i IR

Dessutom behöver man utforska vilka kanaler som är mest kraftfulla. Under de senaste åren har exempelvis sociala medier växt fram som några av de kommunikationsplattformar som når absolut flest personer dagligen. Dessutom har de möjlighet att nå en global publik på nolltid, vilket ger en unik innovativ möjlighet att nå nya investerare.

Däremot är även risk- och ansvarstagandet extra stort när det gäller sociala medier. Ett litet misstag på ett inlägg på ett forum som LinkedIn kan vara skadligt för såväl förtroendet som aktiepriserna. Därför krävs det mycket eftertanke och professionell erfarenhet för att bygga det digitala nätverket som krävs för en effektiv IR strategi.

Bästa praxis inom Investor Relations

Som nämnt tidigare är förtroendebyggandet en väsentlig del av IR. Men hur gör man det på bästa sätt? Sammanfattat så kokas processen ner till tre ord: transparens, punktuellt, och engagemang.

  • Ett företags förmåga att vara öppet och ärligt om dess finansiella ställning, affärsstrategier och utmaningar skapar förtroende bland investerare. Genom att erbjuda en klar och konsekvent bild av företagets verksamhet undviker man missförstånd och spekulationer. Transparens säkerställer också att alla investerare har samma tillgång till viktig information, vilket är avgörande för en rättvis och stabil marknad.
  • Att kommunicera punktuellt är också av yttersta vikt, särskilt när det gäller finansiella avslöjanden. Förseningar eller oväntade förändringar i kommunikationsschemat kan leda till osäkerhet och volatilitet på marknaden. Punktualitet visar också att ett företag respekterar sina investerare och tar sitt ansvar på allvar. Särskilt under kvartalsrapportering eller vid större företagsnyheter är det viktigt att informationen blir tillgänglig för alla parter samtidigt.
  • Slutligen är aktivt engagemang med investerare mer än bara en bästa praxis – det är en nödvändighet. Genom att regelbundet interagera med aktieägare, oavsett om det är genom investerarmöten, konferenssamtal eller årsstämmor, kan företag få värdefull feedback och förståelse för marknadens förväntningar. Ett proaktivt engagemang ger också företaget en möjlighet att direkt adressera eventuella bekymmer eller missförstånd, vilket kan stärka relationen med investerare och bidra till en mer stabil aktiekurs.